Begrippenlijst

Aanvrager

Rolaanduiding voor de persoon die de aanvraag van Pensioenaangifte namens een onderneming of organisatie in gang zet. Dat kan rechtstreeks via de werkgever zelf of via een (gemachtigd) salaris- of administratiekantoren.

Aanvullende aangifte (AA)

Een pensioenaangifte over een deel van uw salaris- of loonadministratie binnen een niet afgesloten tijdvak. Met een aanvullende aangifte geeft u alleen die werknemersgegevens door waarvoor een wijziging geldt. Een aanvullende aangifte is altijd een correctie op een volledige aangifte.

Administratiekantoor

Partij aan wie u als onderneming of organisatie uw loonadministratie kan uitbesteden door middel van een machtiging.

AZL

Pensioenuitvoeringsorganisatie die de administratie verzorgt voor een groot aantal pensioenfondsen door heel Nederland. Voor meer info, zie: https://www.azl.eu/over-azl/wat-wij-doen.

CGI

Partij die u technisch ondersteunt en faciliteert in het pensioenaangifteproces. CGI speelt een rol in de technische controle van de UPA-bestanden en levert deze na controle aan bij AZL ter verwerking. Daarnaast speelt CGI een rol in het aansluitproces door een verbinding te leggen tussen werkgever/administratiekantoor en softwareleverancier.

IKV-nummer

Het nummer inkomstenverhouding (afgekort IKV-nummer) is samen met het BSN-nummer een uniek kenmerk waarmee we een inkomstenverhouding in de aangifte kunnen herleiden. Het IKV nummer bestaat uit maximaal vier cijfers.

Inhoudelijke controle

Controle op de inhoud van gegevens en kenmerken in het aangiftebericht. In deze stap wordt de aangifte vergeleken met de actuele pensioenadministratie. Een voorbeeld van een foutmelding is dat de opgegeven geboortedatum afwijkt van de geboortedatum die hoort bij het BSN.

Inzendaccount

 

Voor sommige salarispakketten heeft u een inzendaccount nodig om aangiften te kunnen insturen. Heeft u een inzendaccount nodig? Dan laat AZL deze na aanmelding aanmaken door onze ICT-leverancier CGI.

Inzender

Rolaanduiding voor de persoon die de inzending van Pensioenaangifte namens een onderneming of organisatie periodiek verzorgt. Dat kan rechtstreeks via de werkgever zelf of via een (gemachtigd) salaris- of administratiekantoren of een softwareleverancier.

Kamer van Koophandel (KvK)

De Kamer van Koophandel (afgekort KvK) is een instelling waarbij alle bedrijven en rechtspersonen verplicht staan ingeschreven.

Leveranciersnummer

Uniek identificatienummer binnen de UPA waaruit blijkt wie een aangiftebericht heeft ingezonden. Het leveranciersnummer is nodig om vanuit het salarispakket een UPA aangifte te kunnen versturen. AZL laat bij uw eerste aanmelding als inzender dit leveranciersnummer aanmaken bij onze ICT-leverancier CGI.

 

Logische controle

Controle op de samenhang tussen de rubrieken in het aangiftebericht. Voorbeelden van foutmeldingen zijn:

  • de tijdvakperiode valt in de toekomst;
  • de aanleverfrequentie wijkt af van de afspraak;
  • de werkgever is niet bekend / actief.

Loonheffingennummer

Het identificatienummer van een onderneming dat wordt verstrekt door de Belastingdienst. 

Meldingen

Meldingen zijn het resultaat van controles die plaatsvinden op uw UPA-bericht en vragen uw controle of beoordeling. De controles worden vastgesteld door het SIVI. Er zijn twee statussen mogelijk: waarschuwing of fout. U kunt deze raadplegen in Mijn Pensioenadministratie. 

Ontwikkelaar

Rolaanduiding voor de persoon die het salarispakket configureert, zodat de juiste gegevens worden aangeleverd en het aangifteproces correct verloopt. Dit verloopt via de softwareleverancier van uw salarispakket.

Pensioenfederatie

De overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen en eigenaar van de Uniforme Pensioenaangifte. De Pensioenfederatie vertegenwoordigt namens ongeveer 220 pensioenfondsen de belangen van deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers.

Regelingenoverzicht

Een document dat een samenvatting geeft van de belangrijkste gegevens uit de pensioenregeling van het pensioenfonds waarbij u bent aangesloten. Met deze gegevens kan een softwareleverancier het salarispakket correct configureren voor Uniforme Pensioenaangifte (UPA).

Relatienummer

Uniek identificatienummer op basis waarvan de onderneming of organisatie herleidbaar is in de pensioenadministratie van AZL. 

Resultaten

Resultaten zijn de gegevens die wij uit uw pensioenaangifte herleiden en waarop wij de pensioenadministratie baseren. U kunt de resultaten raadplegen in de werkgeversportal.

Salariskantoor

Partij aan wie u als onderneming of organisatie uw pensioenadministratie kan uitbesteden via een machtiging.

Salarispakket

Softwareprogramma dat de werkgever of het administratiekantoor ondersteunt bij het voeren van de loon- of salarisadministratie.

SIVI

Het SIVI produceert en onderhoudt standaarden waarmee gegevensuitwisseling en documentuitwisseling tussen partijen kan plaatsvinden. SIVI regelt dit in opdracht van de Pensioenfederatie voor UPA. Op de website van het SIVI vindt u alle informatie voor pensioenuitvoerders en salarissoftware ontwikkelaars over de UPA standaard. Deze informatie hebt u als software ontwikkelaar nodig bij het configureren van uw salarispakket. Voor meer info, zie: https://www.sivi.org/standaarden/uniforme-pensioenaangifte.

Softwareleverancier

Partij die al uw zaken regelt die betrekking hebben op het salarispakket.

Technische controle

Controle op de structuur van het aangiftebericht. Hierin wordt nagegaan of het bericht voldoet aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de XML schema definition (XSD).

Tijdvak

De periode waarover u de gegevens uit uw pensioenaangifte aanlevert. Dat kan vierwekelijks of maandelijks zijn.

Tijdvakcorrectie (TVC)

Een wijziging die u instuurt over een verstreken tijdvak. Een TVC komt doorgaans voor bij het doorgeven van correcties of (tussentijdse) wijzingen over een eerdere periode waarover u pensioenaangifte hebt gedaan.

Uniforme Pensioenaangifte (UPA)

Het standaard aangifteformaat waarin u de pensioenaangifte aanlevert. De Uniforme Pensioenaangifte (UPA) is een sectorbrede standaard die is geïnitieerd door de Pensioenfederatie, koepelorganisatie en belangenbehartiger van de pensioensector. Het SIVI stelt de documenten beschikbaar die nodig zijn om het salarispakket geschikt te maken voor de aanlevering via UPA.

Volledige aangifte (VA)

Een pensioenaangifte over de volledige salaris- of loonadministratie binnen een specifiek tijdvak.

Werkgevernummer

Uniek identificatienummer op basis waarvan de onderneming of organisatie herleidbaar is in de pensioenadministratie van AZL. Deze term voeren wij in het geval u een zelfstandige onderneming bent of bent aangesloten bij een bedrijfstak. Het werkgevernummer bestaat altijd uit vijf cijfers en wordt altijd voorafgegaan door drie cijfers met een + (het fondsnummer). 

 

Werkgeversportal

De online omgeving van pensioenuitvoeringsorganisatie AZL waarin ondernemingen, organisaties en/of gemachtigde salaris- en administratiekantoren de resultaten en meldingen over hun Pensioenaangifte kunnen raadplegen. Ook vinden zij er aanvraag- en wijzigingsformulieren over pensioenaangifte en kunnen zij hier hun premienota bekijken.

XML

Een standaard formaat waarin de pensioenaangiftebestanden bij de pensioenuitvoeringsorganisatie worden aangeleverd. XML (ookwel Extensible Markup Language) is een standaard voor het weergeven van informatie in platte tekst. UPA berichten worden aangeleverd in het XML-formaat.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.