Begrippenlijst

Aanvrager

Rolaanduiding voor de persoon die de aanvraag van Pensioenaangifte namens een onderneming of organisatie in gang zet. Dat kan rechtstreeks via de werkgever zelf of via een (gemachtigd) salaris- of administratiekantoren.

Aanvullende aangifte (AA)

Een pensioenaangifte over een deel van uw salaris- of loonadministratie binnen een niet afgesloten tijdvak. Met een aanvullende aangifte geeft u alleen die werknemersgegevens door waarvoor een wijziging geldt. Een aanvullende aangifte is altijd een correctie op een volledige aangifte.

Administratiekantoor

Partij aan wie u als onderneming of organisatie uw loonadministratie kan uitbesteden door middel van een machtiging.

AZL

Pensioenuitvoeringsorganisatie die de administratie verzorgt voor een groot aantal pensioenfondsen door heel Nederland. Voor meer info, zie: https://www.azl.eu/over-azl/wat-wij-doen.

CGI

Partij die u technisch ondersteunt en faciliteert in het pensioenaangifteproces. CGI speelt een rol in de technische controle van de PA/UPA-bestanden en levert deze na controle aan bij AZL ter verwerking. Daarnaast speelt CGI een rol in het aansluitproces door een verbinding te leggen tussen werkgever/administratiekantoor en softwareleverancier.

IKV-nummer

Het nummer inkomstenverhouding (afgekort IKV-nummer) is een unieke code van maximaal vier cijfers die u aan elke inkomstenverhouding met een medewerker toekent.

Inhoudelijke controle

Controle op de inhoud van gegevens en kenmerken in het aangiftebericht. In deze stap wordt de aangifte vergeleken met de actuele pensioenadministratie. Een voorbeeld van een foutmelding is dat de opgegeven geboortedatum afwijkt van de geboortedatum die hoort bij het BSN.

Inzendaccount

Uw toegangsmogelijkheid om UPA / PA-bestanden via uw salarispakket te kunnen aanleveren voor verwerking. U kunt deze aanvragen via de website van CGI.

Inzender

Rolaanduiding voor de persoon die de inzending van Pensioenaangifte namens een onderneming of organisatie periodiek verzorgt. Dat kan rechtstreeks via de werkgever zelf of via een (gemachtigd) salaris- of administratiekantoren of een softwareleverancier.

Kamer van Koophandel (KvK)

De Kamer van Koophandel (afgekort KvK) is een instelling waarbij alle bedrijven en rechtspersonen verplicht staan ingeschreven.

Leveranciersnummer

Uniek identificatienummer binnen de UPA waaruit blijkt wie een aangiftebericht heeft ingezonden. Het leveranciersnummer dient u op te nemen in uw salarispakket. In alle gevallen ontvangt u dit leveranciersnummer van CGI. 

Logische controle

Controle op de samenhang tussen de rubrieken in het aangiftebericht. Voorbeelden van foutmeldingen zijn:

  • de tijdvakperiode valt in de toekomst;
  • de aanleverfrequentie wijkt af van de afspraak;
  • de werkgever is niet bekend / actief.

Loonheffingennummer

Het identificatienummer van een onderneming dat wordt verstrekt door de Belastingdienst. Dit nummer is opgebouwd uit het fiscaal nummer (BSN) gevolgd door de hoofdletter L en een subnummer. Bij een eenmanszaak is dit het fiscaal nummer (BSN).

Meldingen

Meldingen zijn gegevens uit uw pensioenaangifte die uw beoordeling of controle vragen. Er zijn drie statussen in meldingen mogelijk: ter informatie, waarschuwing of fout. U kunt deze raadplegen in de werkgeversportal

Ontwikkelaar

Rolaanduiding voor de persoon die het salarispakket configureert, zodat de juiste gegevens worden aangeleverd en het aangifteproces correct verloopt. Dit verloopt via de softwareleverancier van uw salarispakket.

Pensioenaangifte (PA)

Het aangifteformaat waarin u de pensioenaangifte aanlevert. Pensioenaangifte (PA) is oorspronkelijk een product van Syntrus Achmea. Inmiddels is PA overgedragen aan Centric. Het volgt net als Uniforme Pensioenaangifte (UPA) de loonaangifte maar bevat minder pensioengerelateerde gegevens.

Pensioenfederatie

De overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen en eigenaar van de Uniforme Pensioenaangifte. De Pensioenfederatie vertegenwoordigt namens ongeveer 220 pensioenfondsen de belangen van deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers.

Productoverzicht

Een document dat een samenvatting geeft van de belangrijkste gegevens uit de pensioenregeling van het pensioenfonds waarbij u bent aangesloten. Met deze gegevens kan een softwareleverancier het salarispakket correct configureren voor Pensioenaangifte (PA).

Regelingoverzicht

Een document dat een samenvatting geeft van de belangrijkste gegevens uit de pensioenregeling van het pensioenfonds waarbij u bent aangesloten. Met deze gegevens kan een softwareleverancier het salarispakket correct configureren voor Uniforme Pensioenaangifte (UPA).

Relatienummer

Uniek identificatienummer op basis waarvan de onderneming of organisatie herleidbaar is in de pensioenadministratie van AZL. Deze term voeren wij bijvoorbeeld als u bent aangesloten bij een beroepsgroep.

Resultaten

Resultaten zijn de gegevens die wij uit uw pensioenaangifte herleiden en waarop wij de pensioenadministratie baseren. U kunt de resultaten raadplegen in de werkgeversportal.

Salariskantoor

Partij aan wie u als onderneming of organisatie uw pensioenadministratie kan uitbesteden via een machtiging.

Salarispakket

Softwareprogramma dat de werkgever of het administratiekantoor ondersteunt bij het voeren van de loon- of salarisadministratie.

SIVI

Het SIVI produceert en onderhoudt standaarden waarmee gegevensuitwisseling en documentuitwisseling tussen partijen kan plaatsvinden. SIVI doet dit in opdracht van de Pensioenfederatie. Op de website van het SIVI vindt u alle benodigde documentatie voor het uitwisselen van deelnemersgegevens over pensioen. Deze informatie hebt u nodig bij het configureren van uw salarispakket. Voor meer info, zie: https://www.sivi.org/standaarden/uniforme-pensioenaangifte.

Softwareleverancier

Partij die al uw zaken regelt die betrekking hebben op het salarispakket.

Technische controle

Controle op de structuur van het aangiftebericht. Hierin wordt nagegaan of het bericht voldoet aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de XML schema definition (XSD).

Tijdvak

De periode waarover u de gegevens uit uw pensioenaangifte aanlevert. Dat kan vierwekelijks of maandelijks zijn.

Tijdvakcorrectie (TVC)

Een wijziging die u instuurt over een verstreken tijdvak. Een TVC komt doorgaans voor bij het doorgeven van correcties of (tussentijdse) wijzingen over een eerdere periode waarover u pensioenaangifte hebt gedaan.

Uniforme Pensioenaangifte (UPA)

Het standaard aangifteformaat waarin u de pensioenaangifte aanlevert. De Uniforme Pensioenaangifte (UPA) is een sectorbrede standaard die is geïnitieerd door de Pensioenfederatie, koepelorganisatie en belangenbehartiger van de pensioensector. Het SIVI stelt de documenten beschikbaar die nodig zijn om het salarispakket geschikt te maken voor de aanlevering via UPA.

Volledige aangifte (VA)

Een pensioenaangifte over de volledige salaris- of loonadministratie binnen een specifiek tijdvak.

Werkgever

Uniek identificatienummer op basis waarvan de onderneming herleidbaar is in de pensioenadministratie van AZL. Deze term voeren wij in het geval u een zelfstandige onderneming bent of bent aangesloten bij een bedrijfstak.

Werkgevernummer

Uniek identificatienummer op basis waarvan de onderneming of organisatie herleidbaar is in de pensioenadministratie van AZL. Deze term voeren wij in het geval u een zelfstandige onderneming bent of bent aangesloten bij een bedrijfstak.

Werkgeversportal

De online omgeving van pensioenuitvoeringsorganisatie AZL waarin ondernemingen, organisaties en/of gemachtigde salaris- en administratiekantoren de resultaten en meldingen over hun Pensioenaangifte kunnen raadplegen. Ook vinden zij er aanvraag- en wijzigingsformulieren over pensioenaangifte en kunnen zij hier hun premienota bekijken.

XML

Een standaard formaat waarin de pensioenaangiftebestanden bij de pensioenuitvoeringsorganisatie worden aangeleverd. XML is een bestandsformaat, waarbij gestructureerde gegevens in de vorm van platte tekst zichtbaar zijn.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.